Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Granty

                                     Granty    

Publicita.png

"Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit."

 

 

 

 

 

 

 

 

BioLearn II

BioLearn II je nový projekt, který navazuje na projekt Biolearn, který probíhal v letech 2019-2021. 

V tomto projektu bychom rádi inspirovali základní školy k výuce v tématice biomimikry.

Tento u nás stále ještě velmi nový princip přináší inspiraci přírodou do vaší výuky. Člověk se od přírody inspiroval od pradávna, nyní vznikají mnohé vynálezy a zlepšováky, kde systematicky využíváme „znalostí přírody“ a ta jich za svůj dlouhý vývoj má opravdu hodně. Výhodou je, že přírodní principy směřují k udržitelnému řešení, což je v dnešní době velmi potřebné.

Je jasné, že současné přístupy k dosažení udržitelnosti životního prostředí a řešení změny klimatu nedosahují změny dostatečně rychle. I když se lidstvo snaží, potřebujeme odvážnější přístupy k řešení environmentálních a klimatických problémů Evropy. Biomimikry nabízí odvážný přístup, založený na 3,8 miliardách let výzkumu prováděného přírodou.

BioLearn II navazuje na velmi úspěšný projekt BioLearn pro starší žáky. SEVER Horní Maršov je součástí mezinárodního týmu z celé Evropy (Maďarsko, Slovensko, Nizozemí, Velká Británie), který aktivity pro pedagogy a jejich žáky připravuje. V rámci projektu připravujeme praktické aktivity pro děti ve věku 9-12 let, aby zkoumaly přírodní svět, začaly chápat, jak příroda funguje udržitelně a učily se aplikovat tyto poznatky na lidský svět.

BioLearn II chce nabídnout výuku, která může přispět k udržitelnější budoucnosti Evropy. Tato metoda má velký potenciál zaujmout studenty. V jiných státech Evropy má za sebou již výuka biomimikry významné úspěchy a stává se součástí výuky.

Během projektu vytvoříme sadu výukových materiálů, které poskytneme vybraným školám k testování a následně finální produkt všem k použití, aby mohli zrealizovat svůj „biomimikry den“ ve škole. Zástupci pedagogů vyrazí na vzdělávací cestu do Holandska, kde se budeme inspirovat od zkušenějších. Vznikne také sada inspiračních karet pro práci s žáky.

 

 

Propagace projektu Doučování žáků škol 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZŠ Čeperka na cestě III

ZŠ Čeperka na cestě III - specifikace dotace

Šablony pro ZŠ II. 

Rozhodnutí  - dotace  Šablony II

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ

 

 

Číslo výzvy:                          02_16_022

Registrační číslo:                 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005917

Název projektu:                    ZŠ Čeperka na cestě...

Číslo jednací:                        MSMT-12492/2017-4

Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VVV

Vážená paní ředitelko,

oznamujeme Vám, že žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ výše specifikovaného projektu byla dne 24. 5. 2017 schválena pro financování.

Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 308 336,00 Kč.

Projekt je zahájen datem zahájení a ukončen datem ukončení skutečné fyzické realizace projektu uvedeným v IS KP14+. Způsobilost výdajů se posuzuje ve vztahu k datu zahájení fyzické realizace projektu. Pokud budou jednotky dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé.

  Délka trvání projektu - 2017 - 2018 - 2019

 

 Pardubický kraj - Program pro vzdělávání, výchovu a sovětu vb oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2017

Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/17/21898

Název projektu: Příroda v proměnách času

Výše přidělené dotace: 15 000,- Kč

 

ZŠ Čeperka je zapojena do projektu kolegiální podpory.

Projekt je určen pro pedagogy základních a středních škol ze všech krajů ČR, zaměřuje se nejen na kolegiální podporu v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností. Za čtyři roky se ho zúčastní 184 pedagogů z 64 škol.

Díky projektu podpoříme zkušené pedagogy, aby působili jako lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Ve školách vzniknou týmy pedagogů, kteří budou společně plánovat, navštěvovat se při výuce a reflektovat ji, rozvinou své zkušenosti s aktivními metodami výuky v přírodovědné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring kolegů.

V jednotlivých letech realizace projektu se uskuteční několik společných setkání, určených ke vzájemnému sdílení dobré praxe všech zapojených pedagogů.  Některé školy začnou fungovat jako centra kolegiální podpory nabízející vzdělávání, setkávání a podporu pedagogům z dalších škol. Proběhne také vyhodnocení dopadu projektu na dovednosti pro kolegiální podporu pedagogů.

Prostřednictvím práce s pedagogy podpoříme také rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků, jejich zájem o přírodu a studium přírodovědných oborů. Pomocí konstruktivistických přístupů a aktivizačních metod učení přispějeme k využívání badatelsky orientovaného vyučování, místně a v přírodě zakotvenému učení, předávání kompetencí k řešení problémů v prostředí školy či obce.

Příjemce:

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. http://terezanet.cz/cz

Partneři:

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s – http://sever.ekologickavychova.cz/

Manažerka projektu: Lucie Juříková

Realizační období projektu je od 1. 12. 2016 do 30.11. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol.

Cíle projektu:

  1. Rozvinout sociální a občanské kompetence žáků ZŠ a SŠ prostřednictvím vytvořeného společenství praxe zaměřeného na výuku napříč předměty orientovanou na VUR, resp. výchovu k sociálně a environmentálně odpovědnému chování.
  2. Rozvinout kompetence učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání prostřednictvím podpory společenství praxe.
  3. Rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí ve vztahu k průřezovým tématům a k nim propojeným vzdělávacím oborům orientovaných na VUR (vývojové kontinuum).
  4. Podpořit implementaci efektivních metodik pro rozvoj občanských a sociálních kompetencí do školní praxe prostřednictvím výuky napříč předměty.

Pilíři projektu jsou analýza, akční výzkum v rámci společenství praxe a evaluace.

Analýza naplňování klíčových kompetencí v oborech a průřezových tématech se vztahem k VUR zahrnuje vyhodnocení výsledků existujících výzkumů a zpracování dodatečných analýz.

Akční výzkum bude probíhat v rámci širokého společenství praxe. Na základě závěrů z analýz budou identifikovány metodické přístupy (metodiky) pro rozvoj občanský

ch a sociálních kompetencí. Následně budou sestaveny metodické týmy, které budou metodiky ověřovat v praxi. Výsledky budou průběžně posuzovány akademiky.

Evaluace bude probíhat ve spolupráci s celým společenstvím praxe, jejím výstupem bude ověřený dopad programů na žáky i na zvýšené kompetence učitelů.

Všemi pilíři projektu prolíná vznik vývojového kontinua zaměřeného na kompetence pro sociálně a environmentálně odpovědné jednání.

Současně se projekt zaměří na identifikaci bariér, které brání úspěšnému zavádění metodik do praxe: po analýze předpokládaných bariér proběhne diskuze s veřejností i zástupci veřejnoprávních institucí, z níž vzejdou návrhy změn institucionálního rámce.

Žadatel projektu:

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Partneři:

Manažerka projektu: Jana Dvořáčková, jana.dvorackova(at)lipka.cz

Věcný manažer projektu: Jiří Vorlíček, jiri.vorlicek(at)lipka.cz

Projekt je realizován v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019.

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence je spolufinancován Evropskou unií.

 

Naše škola je zapojena do projektu Lets speak together

 

ITC KOUČ – Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využivání digitálních dotykových zařízení ve výuce

 

MáČEk

Grant MáČEk - aneb Malý ČEperský Koutek, byl financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 70 000,- Kč.

Poskytnutí vytvořených DUMů dalším pedagogickým pracovníkům ZŠ

Základní škola Čeperka zpracovala v rámci projektu Na cestě..., který realizuje v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, vzdělávací sadu materiálů pro aktivitu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Vzdělávací materiály (DUMy) jsou vytvořeny pro vzdělávací oblast Umění a kultura, pro předmět Hudební výchova. Materiály jsou využitelné pro 1. – 5. ročník. Každý materiál obsahuje podrobnou anotaci, ve které je uveden metodický postup využití materiálů při výuce hudební výchovy. Pro zvýšení interaktivnosti materiálů byly v DUMech využity mj. vlastní fotografie autorky, nahrávky písní a další zvukové ukázky či powerpointové prezentace.

V případě zájmu o získání vytvořené sady materiálů (DUMů) ze strany pedagogických pracovníků ze základních škol ČR, kontaktujte, prosím, autorku těchto materiálů Mgr. Lenku Burešovou, zs.ceperka@volny.cz – telefon a adresa zde.

Základní škola Čeperka úspěšná v žádosti o evropské peníze

Každá ze základních škol dostala šanci sepsat projektovou žádost do oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a tím i možnost získat evropské peníze. I naše škola této šance využila a na podzim minulého roku Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy naši předloženou žádost schválilo. V prosinci minulého roku tak mohl projekt, nesoucí název Na cestě..., odstartovat a na cílovou čáru by měl „doběhnout“ za 2,5 roku.

Prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost obdrží naše škola celkem 423 021,- Kč. Tyto peníze poputují především na zkvalitnění a zefektivnění výuky na zdejší škole. Užitek z těchto peněz budou mít především žáci, kteří získají kvalitnější zázemí pro výuku díky lepšímu počítačovému vybavení i pořízení interaktivní tabule a dalších potřebných pomůcek pro výuku. Projekt umožní i našim pedagožkám rozšířit své znalosti o aktuální poznatky z oboru a zúčastnit se vzdělávacích seminářů. Tyto nabyté znalosti dále využijí nejen při samotné výuce, ale i při tvorbě nových vzdělávacích materiálů, což je stěžejní aktivita celého projektu. Žáci si nové materiály budou moci vyzkoušet při výuce českého jazyka, angličtiny, matematiky nebo přírodních věd.

Investice do rozvoje vzdělávání

Od r.2010 je naše škola zapojena v projektu SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách.

Cílem tohoto projektu, který trvá od 1.11.2009 do 31.10. 2012, je ověřit zcela novou formu systematického a komplexního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy pro udržitelný život. Projekt je určen pedagogům a pedagogickým pracovníkům úplných i neúplných základních a středních škol v devíti krajích: Královéhradeckém, Ústeckém, Pardubickém, Středočeském, Libereckém, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a v kraji Vysočina.

Jednou z klíčových aktivit projektu, na které se podílí náš pedagogický tým, je vzdělávání a podpora pedagogických týmů škol. Každému ze 17 zapojených týmů je poskytováno dlouhodobé systematické poradenství, cílené metodické vedení a vzdělávání podle společně vypracovaného plánu cílů ekologické výchovy, kterých chce škola v určité době dosáhnout (např. zavedení nového předmětu, zpracování průřezového tématu, proškolení týmu pedagogů k vybranému tématu). Zkušenosti těchto škol a praktické výstupy vzdělávání „šitého na míru“ budou shrnuty ve dvou metodických manuálech.

Realizátorem a koordinátorem projektu je SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory a partnerem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Projekt probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK a je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.